ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก – จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

ประวัติ และข้อมูลทั่วไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรีสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า “บางกอก” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและ ติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่าง ๆ เป็นเมืองหน้าด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกับเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกกันว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” มีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณอำเภอพระประแดง

ที่มาของคำว่า “บางกอก” นั้น มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า “บางเกาะ” หรือ “บางโคก” หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า “บางมะกอก” โดยคำว่า “บางมะกอก” มาจากวัดอรุณ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมาต่อมากร่อนคำลงจึงเหลือแต่คำว่าบางกอก

ต่อมาเมื่อถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 หลังการกอบกู้อิสรภาพจากพม่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมือง ธนบุรีศรีมหาสมุทร ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ คือ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2313 แต่กรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก ตรงกลางมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) มีความคิดจะย้ายเมืองไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้การป้องกันรักษาเมืองเป็นไปได้

เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นเสวย ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

มีพระราชดำริว่า ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกว่าตะวันตก เพราะมีลำน้ำเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ง หากข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าอยู่ข้างตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็น ราชธานีแห่งใหม่ โดยสืบทอดศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา

พระองค์มีพระบรมราชโองการให้พระยาธรรมาธิกรณ์กับพระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่ดิน เพื่อสร้างพระนครใหม่ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 9 บาท (54 นาที) ปีขาล จ.ศ. 1144 จัตวาศก ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 6.54 น. และทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อพระนคร จาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น

อมรรัตนโกสินทร์ และมีฐานะในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น “จังหวัดพระนคร”

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนใหม่ขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบผัง

เมืองกรุงเทพมหานครเฉกเช่นอารยประเทศ เนื่องจากในสมัยนั้นสยามประเทศถูกคุกคามจากมหาอำนาจยุโรป และตรงจุดนี้เป็นหนึ่งในข้ออ้างที่มหาอำนาจนำมาใช้เพื่อแทรกแซงและคุกคาม สยามประเทศ ภายหลัง ต่างชาติยุโรปเองได้ยอมรับกรุงเทพมหานครว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัยนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรได้รวม จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี

เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรีและภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่า กรุงเทพฯ

ใน พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์

ในปี พ.ศ.2554 กรุงเทพมหานครได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจำปี พ.ศ.2556 และมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่ 66 ของโลก

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม

การเดินทาง จังหวัดกรุงเทพฯ

ทางบก >> มีรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ วิ่งบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น. และในบางสายเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรถรับจ้างอื่นๆ บริการอีกด้วย ติดต่อสอบถามเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ที่ โทร. 184

นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการเส้นทางถนนพหลโยธิน (เริ่มจากสถานีจัตุจักร) ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสโทร. 0 2617 7340, 0 2617 7300 หรือ www.bts.co.th และมีรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการเส้นทางสถานีรถใต้ดิน จากสถานีบางซื่อ ผ่านลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก สามย่านสิ้นสุดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ตั้งแต่เวลา 06.00–24.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2354 2000 หรือ www.bangkokmetro.co.th

ทางน้ำ >>  มีบริการเรือโดยสารข้ามฟากบริเวณท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าเตียน ท่าเทเวศร์ ท่าคลองสาน ท่าสี่พระยา ฯลฯ และบริการเรือด่วนเจ้าพระยาไปจังหวัดนนทบุรีทุกวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00-18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 0 2225 3003, 0 2623 6001-3, 0 2222 5330 www.chaophrayaboat.co.th นอกจากนี้ยังมีเรือหางยาววิ่งไปตามคลองแสนแสบ คลองบางกอกน้อย และวิ่งไปตามคลองต่าง ๆ เป็นต้น

ทางรถไฟ >> การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการเดินรถไฟไปตามสถานีรถไฟชานเมืองภายในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ สายเหนือ และสายอีสาน  วิ่งไปถึงสถานีรถไฟดอนเมือง สายตะวันออก วิ่งไปถึงสถานีรถไฟหัวตะเข้ และสายใต้ วิ่งไปถึงสถานีรถไฟตลิ่งชัน ติดต่อสอบถามตารางเวลา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟ   หัวลำโพง โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 และ 1690 หรือ  www.railway.co.th

แผนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร >> คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่

แผนที่กรุงเทพมหานคร - คลิกขยายดูภาพใหญ่
แผนที่กรุงเทพมหานคร – คลิกขยายดูภาพใหญ่
จองที่พักราคาถูก กรุงเทพ, จองที่พักราคาพิเศษ กรุงเทพ
ที่พัก โรงแรม กรุงเทพ, คลิกค้นหาที่พัก พบจองได้ทันที...คลิก!
ที่พัก โรงแรม กรุงเทพ, คลิกค้นหาที่พัก พบจองได้ทันที…คลิก!
สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพ
 • เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE The Riverfront)
 • ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ | ตลาดนัดรถไฟ ซีคอน
 • ตลาดนัดรถไฟ จตุจักร
 • สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ จตุจักร
 • เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช (ประจำปี 2555)
 • พื้นที่แห่งความสุข ณ กรุงเทพมหานคร (เทศกาลปีใหม่ บริเวรเซ็นทรัลเวิร์ด)
 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
 • เรียนรู้ไปกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
 • “วัดโพธิ์” หนึ่งในมรดกโลกของ “ประเทศไทย”
 • เดินเล่น ปิกนิก และออกกำลังกายกันที่สวนหลวง ร.9
 • สวนวนธรรม สวนสาธารณะ กรุงเทพฯ ปอดของคนย่านศรีนครินทร์
 • ตลาดน้ำขวัญเรียม มีนบุรี กรุงเทพฯ
 • พาเที่ยวท้องฟ้าจำลอง เอกมัย (Bangkok Planetarium) ในปี 2014
 • พาเที่ยวเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE The Riverfront) ในปี 2014
 • ร้านอาหารเพลินกินดื่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ชิมอาหารเกาหลีแท้ๆ ที่ร้านรักเกาหลี (Love Korea) อุดมสุข ซอย 9 – รีวิวมิถุนายน 2011
 • รีวิวร้านรักเกาหลี อุดมสุข ซอย 9 ในปี 2013 – รีวิวตุลาคม 2013
 • ชวนชิมร้านอาหารส้มตำคุณกัญจณ์ สุขุมวิท 101/1
 • น้องอ้อมยิ้มหวานกับร้านอ้อมลาบเป็ด ซอยอุดมสุข
 • ร้านชัยชวนชิม หลังวัดโพธิ์
 • ร้าน Immortal Bar ดินแดง
 • ร้านส้มตำเก่าแก่ “ร้านส้มตำ” ศรีนครินทร์
 • ร้านครัวคุณเพ็ญ สาขา 2 ซอยอุดมสุข – ปิดตัวลงแล้ว
 • ร้านชาลีสเต็กส์ สาขา ซอยอุดมสุข 29
 • ร้าน Bangkok Seaview จุดชมวิวทะเลกรุงเทพ บางขุนเทียนชายทะเล
 • ร้านไก่ย่างกลางบึง ศรีนครินทร์
 • ร้าน สวน สระ ลาน ศรีนครินทร์
 • ร้านลานลม ซอยอุดมสุข สุขุมวิท 103
 • ร้านข้าวต้มสมพงษ์ สวนหลวง ร.9
 • ส้มตำคอนแวนต์ – ร้าน “ไฮ” ส้มตำคอนแวนต์ แซ่ปสีลม!
 • ไอศครีมคลายร้อนกับ “ทรอปิคอล มังกี้ (Tropical Monkey)”
 • บะหมี่จอมพลัง ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์
 • กิวกิวเต้ บางนา…ปิ้ง ย่างสไตล์ญี่ปุ่น (GyuGyuTei Bangna)
 • งาน All About Dessert ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2013
 • ห้องแห่งความลับ Secret Chamber by Too Fast To Sleep
 • ร้านตำมั่ว พระราม 4 ซอยศาลาแดง 1…อาหารรสจัด ถนัดเรื่องตำ
 • Kozo Sushi ร้านบุฟเฟ่ต์ซูชิสายพาน ตึกธนิยะ สีลม
 • ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ปากซอยอุดมสุข
 • ก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา แถวสี่แยกลาซาล ถนนศรีนครินทร์
 • ร้าน Front Park ปิยรมย์ สปอร์ตคลับ สุขุมวิท
 • ร้านหนวดโคราช ซอยสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต)
 • ร้านสเต็กลาว ปิยรมย์
 • ร้านลองชา ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์
 • ร้านลาบโคราช ส้มตำยายมี ซอยอุดมสุข
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุค เซ็นทรัลบางนา
 • ร้านบุรีธารา พระราม 3
 • ร้าน AKA Yakiniku เซ็นทรัลบางนา
 • ร้าน Dream Steak อุดมสุข
 • ร้านสเต๊กลุงหนวด อุดมสุข
 • ร้านส้มตำ Cafe อุดมสุข
 • สวนอาหารและคาราโอเกะ ร้านกระท้อน ไก่ลอยฟ้า บางนาตราด
 • ร้านอร่อยทางตัน อุดมสุข
 • ร้าน Sheep Village (ชีพ วิลเลจ) ชิวล์ริมน้ำ ณ ซอยจรัญสนิทวงศ์
 • Banana Leaf @ Central Bangna – บานาน่า ลีฟ เซ็นทรัลบางนา
 • ร้านสุดใจ ไก่ย่าง ส้มตำ ณ ตลาด อ.ต.ก.
 • ราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข…ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเก่าแก่ ย่านอุดมสุข
 • ร้านมะพร้าวฮ้าว อุดมสุข
 • ร้านอาหาร N&P Cafe ซอยอุดมสุข
 • Fifty Five Pub & Restaurant อุดมสุข
 • ร้าน My Corner Bar & Bistro หลัง Paradise Park ถนนศรีนครินทร์
 • ป๋านึก ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง หลังเซ็นทรัลบางนา
 • BRAUN SUGAR Bar & Restuarant @ ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
 • ร้านสมพร ชัยภูมิตำแซ่บ ณ ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์
 • ส้มตำเนียน เซ็นทรัลบางนา…ส้มตำในห้าง รสจัดจ้านถึงใจ!
 • ร้าน Sugaroma ชูการ์โรมา ซอยเอกมัย ร้านเค้กและเบเกอรี่น่ารักซอยเอกมัย
 • ร้านพรโภชนา อุดมสุข ข้าวต้มร้อนๆ ยามค่ำคืน ณ ซอยอุดมสุข
 • SooYAKI RESTAURANT ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี บางนาคอมเพล็กซ์
 • ร้านไอศกรีม Summer Ice ไอศกรีมสัญชาติไต้หวัน สุขุมวิท 101
 • OMU Japanese Omurice&Café ซอยเอกมัย
 • ร้านเซี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเป็ด พระราม 4
 • ร้านอิ่มอร่อย ซอยแบริ่ง สุขุมวิท 107…อิ่มอร่อยกับอาหารในราคาเบาๆ
 • พาชิมร้านอาหารจีน ฮั่วเซ่งฮง สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3
 • “CherPond Antique Restaurant” ร้านอาหารเฌอปอนด์ ซอยอุดมสุข46
 • Harem beer ความสุขล้อมรอบด้วยเบียร์เย็น ๆ ร้านสุดชิวล์น่านั่งหลัง Paradise Park
 • รีวิวร้านอาหาร High Bar& Restaurant หลังเซ็นทรัลบางนา
 • รีวิวร้านเล่นเส้น ณ K Village ซอยสุขุมวิท 26 (Len Zen Boat Noodle)
 • รีวิวร้านอาหารไก่ทอดเจ๊กี ซอยโปโล ตรงข้ามสวนลุมพินี
 • รีวิวร้านข้าวต้มสมพงษ์ ซอยอุดมสุข สุขุมวิท 103
 • รีวิวร้านอาหารปาย (Pai Restaurant) ศรีนครินทร์
 • รีวิวร้านอาหารไก่ย่างท่าช้าง ปากทางเข้าตลาดอุบลศรี อุดมสุขซอย 5
 • ร้านป้าโอ่ง อุดมสุข – สวนหลวง ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
 • รีวิวร้านอาหาร Audrey Cafe & Bistro (ออเดร คาเฟ แอนด์ บิสโทร) ซอยทองหล่อ 11
 • รีวิวร้าน Owl School เอกมัย
 • รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวโกอ่างเส้นปลา ตลาดน้ำขวัญเรียม มีนบุรี
 • รีวิวร้าน The Witch (แม่มด) หลังพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
 • รีวิวร้านอบไออุ่น พิซซ่าเตาถ่าน ซอยแบริ่ง 39
 • รีวิวร้านปีกไม้สายลม อุดมสุข
 • รีวิวร้านแหนมเนืองลับแล สาขาอุดมสุข
 • รีวิวร้านอาหารเจียง ขนมจีนบุฟเฟ่ต์ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
 • รีวิวร้านส้มตำร้านแรก ร้านเด็ดในฟู้ดคอร์ท ห้างพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
 • รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง ซอยอุดมสุข…หนึ่งในตัวเลือกร้านอาหารมื้อกลางวันสำหรับเพื่อนๆ
 • รีวิวร้านเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวหมู ติดถนนบางนา-ตราด ก่อนทางเข้าแฟลตบางนา
 • รีวิวร้านเพลินพุง สาขาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา (Pleun Pung The Noodle Cafe)
 • ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยารสเด็ดณ แฟลตบางนา ริมถนนบางนา-ตราด
 • รีวิวร้านอาหาร Water Side (วอเตอร์ไซต์) ย่านเกษตรนวมินทร์
 • รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวฟรี ท่าพระจันทร์
 • รีวิวร้าน New Stories พัฒนาการ
 • รีวิวร้านอบไออุ่น อุดมสุข (Aob Ai Aun Pub & Restaurant)
 • รีวิวร้าน Kokeshi ร้านชาบู สุกี้น้ำดำ ซูชิ โครงการเอเวียนวิลเลจ ลาดกระบัง
 • รีวิวร้านตอ อำ ตำ Bar & Bistro เอกมัย สุขุมวิท 61
 • รีวิวร้านอาหาร ปาเต๊ะ สาขาลาดพร้าว…หลังเลิกงานชิวล์ ๆ กับร้านสไตล์ย้อนยุค
 • ห้องอาหาร The Square โรงแรม Novotel Bangkok Platinum ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
 • รีวิวร้านเนื้อย่างกระทะร้อน บุฟเฟ่ต์โคขุน ซอยพระโขนง ปรีดีพนมยงค์ 46
 • รีวิวร้านสมบูรณ์โภชนา อุดมสุข
 • รีวิวร้าน Best Beef อ่อนนุช
 • รีวิวร้านมะลิลา (La Malila Bar & Restaurant ) ปากทางลาดพร้าว
 • ร้านเฮ้งชุนเส็ง เตี๋ยวเนื้อท่าเรือ สาขาสุนทรโกษา…หม้อไฟเนื้อรสเด็ดขนาด!
 • ร้านครัวยุพิน ซีฟู๊ด…อาหารทะเลสดๆ ณ บางขุนเทียนชายทะเล
 • รีวิวร้าน Yuujou Ramen ยูโจราเมน เอกมัย

 • One thought on “ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก – จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *