งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 27
วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โบราณสถานสระมรกต และวัดสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีทุกแห่ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ในวันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต และวัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่กรมศิลปากรได้เข้าขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดสระมรกตแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้ขุดค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่าเป็นสมัยทวารวดี และนับแต่นั้นมา จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556
งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556

ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่
การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 (เส้นทางเดินธุดงค์เริ่มต้นที่วัดป่ามะไฟ– อำเภอเมืองปราจีนบุรี–อำเภอประจันตคาม–อำเภอศรีมหาโพธิ–อำเภอศรีมโหสถ–โบราณสถานสระมรกต–วัดสระมรกต)

กิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การสาธยายพระไตรปิฎก, การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, การสวดนพเคราะห์, การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการสวดถวายพรพระ, การจัดโต๊ะหมู่บูชา

กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ได้แก่ นมัสการต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ หลวงพ่อทวารวดี และรอยพระพุทธบาทคู่ ในวันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะมีรถพ่วงบริการและมัคคุเทศก์น้อยบรรยายตลอดทาง

ตลาดบรรยากาศย้อนยุคเมืองศรีมโหสถ จำลองวิถีชีวิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนสมัยโบราณนำเสนอผ่านสินค้าชุมชน อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น ในบรรยากาศและรูปแบบตลาดย้อนยุค เริ่มเปิดตลาดในวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00–20.00 น. ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต

การแสดงแสงสีเสียง สื่อผสม การแสดงโขนศิลปากรเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ยกรบ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556และ กิจกรรมพาแลง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต
นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดเผยว่า “ โบราณสถานสระมรกต” เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย กลุ่มอาคารโบราณสถาน และรอยพระพุทธบาทคู่ที่แกะสลักลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ จากการศึกษา รอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นตามความเชื่อในการสร้างอุทเทสิกเจดีย์ เพื่ออุทิศแก่พระพุทธองค์ตามคติของอินเดียโบราณก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูป หรือเพื่อเป็นบริโภคทรัพย์ โดยถือเสมือนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังที่นี้ หรือเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ศาสนาของพระพุทธองค์ได้เผยแผ่มายังที่นี้

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่การจัดงาน บรรยากาศยามค่ำคืนที่โบราณสถานสระมรกตและความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญ บำเพ็ญศีล ร่วมงานเทศกาลมาฆบูชาด้วยจิตใจที่สงบ จะได้รับความเจริญ ความสุขให้กับชีวิตเพื่อเป็นแรงและกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตการงานต่อไป สำหรับในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรม การแสดงแสง     สี    เสียง    และสื่อผสมชุดสัมพุทธชยันตี – มาฆปูรมีศรีปราจีน   รวมทั้งกิจกรรมพาแลง ในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต

นายบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

สำหรับการจัดงานเทศกาล มาฆปูรมีศรีปราจีนในครั้งนี้ ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน เป็นการเที่ยวเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่นอกจากความงดงามแล้ว เรายังได้รับคุณค่า ความรู้ ความพิเศษของทุกเรื่องราวที่เราไม่เคยสัมผัสได้จากการเที่ยวแบบเดิมๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเทศกาล มาฆปูรมีศรีปราจีน ถึงแม้จะมุ่งเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาแล้ว ยังมีส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ รวมกันเป็น บ-ว-ร (บ้าน – วัด – โรงเรียน) ที่สามารถนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานแล้ว ในสังคมยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่น่าเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนครนายก ได้นำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดบรรยากาศย้อนยุค “เมืองศรีมโหสถ” จัดภูมิทัศน์การขายอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าชุมชน กิจกรรมการสาธิต/การละเล่นความเป็นไทย ของพื้นที่บริเวณงานให้อยู่ในบรรยากาศย้อนยุค

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงนี้สามารถจัดเวลามาเที่ยวพักผ่อนและร่วมทำบุญในช่วงวันมาฆะบูชา

เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้า ชม “ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คลอง 15 องครักษ์” เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ “ โรงเรียนนายร้อย จปร.” หรือ “โรงเรียนเตรียมทหาร” รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู เช่น ก๋วยเตี๋ยวปลา, ไก่ย่างส้มต้ม, ปลาเผา, อาหารไทย-จีน เป็นต้น

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก ใช้ถนนหมายเลข 3049 เพื่อสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ “ เขื่อนขุนด่านปราการชล”จากนั้นเดินทางเข้าที่พักในเขตจังหวัดปราจีนบุรี/หรือนครนายก พักผ่อนในรีสอร์ท / โรงแรมหลายแบบหลากบรรยากาศ ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานร่วมนุ่งขาว – ห่มขาว เที่ยวงานตลาดย้อนยุค และร่วมปฏิบัติธรรมภายในงานมาฆปูรมีศรีปราจีน

เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร, เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”, รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ

ยามบ่ายชมตะเกียงโบราณนับหมื่นดวง พร้อมฟังเรื่องเล่าเรื่องเก่าเมืองปราจีน ณ พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท. สำนักงานนครนายก
โทร.0-3731-2282,0-3731-2284 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

 


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *